Contact Us

ALIC Center, 8 Tianda Road, Hefei, Anhui, China

Email: zhangyan@alic.com

Tel: +86-551-62299346

Fax: +86-551-62826319

Mobile: +86 13075567767

Zip Code: 230088